Isichitho Ichithamuzi the family destroyer +2773 037 3093 / +2763 8111 178 / +2763 8146 291 / +2783 2924 922

Ichithamuzi / Idungamuzi: splits/tears and divides homes/families

This is a type of a tree called  ‘Ichithamuzi’ meaning to split, divide, separate, segregate, keep apart; used to get people who got a lot to do with each other spaced out, separated, not together fighting and parting ways. It is mainly used to make sure a home does not continue to exist in its family hood. It is used to make sure couples part ways and their relation ship completely ends.

Ichithamuzi is a kind of isichitho and a mechanism used to cause problems and family feuds but that leads to the dead end of the continuation of a home as a family institution and set everyone apart. Many homes collapsed with family members each abandoning home and choose to be away with other people and creating new places as their new homes, mainly it is because of this particular one ‘Isichitho’ The break up spell ‘Ichithamuzi’

The main use for Ichithamuzi is to defuse the family from its continuity, by making family important figures give up on everything about this particular home and the family. There are many homesteads where families don’t come together or don’t even meet until this home is total ruins ‘Unxiwa /Amanxinwa’

Isichitho Ichithamuzi does not work only in a form of a bark or a leaf of Ichithamuzi, it is mixed with other herbs and some animal fats depending on which ones has needed properties in this system of Isichitho and the family breaker.

It was a law from the beginning that Ichithamuzi tree must not be used as firewood, poles for fencing plough fields, wood and poles for building houses, cattle’s yolk for ploughs or any use by person in case you are not accidental attacked by Ichithamuzi by accidentally mixing it with other type of woods that might activate it; though some people could do it intentionally to cause a home to split or discontinue to function.

Ichithamuzi/Idungamuzi becareful

I was going to mention the other things it is mixed with in order for it to be activated but the thing is people like experiencing all the nonsense; so I can’t and the other thing is that my work is to help those who are attacked and remove it.

For more of the spiritual articles see www.khokhovula.co.za

Me your Great Sangoma ‘The Great One’ Khokhovula Gundabaloyi

Ichithamuzi/Idungamuzi  ngolimi lwesiZulu

Ichithamusi lingumuthi ohamaba phambili kwinhlanganisela yemithi okwakhiwa ngayo isichitho esiqondene nokubhidliza umuzi noma abantu balowo muzi. Lesisichitho siyingozi asigcini ngokuphambanisa imizi kuphela siyabaphambanisa nabathandanayo.

Igama lilodwa nje elithi chithamuzi liyazisho, kuyikhona ukuchitha umuzi nabantu bawo , asisebenzi sisodwa lesisihlahla sisuke sixutshwe nezinye zinzululwazi/injingalwazi. Asichithi imizi kuphela, siyachitha enhlanganweni ngisho nasemisebenzini.

Lesihlahla siningi sijwayelekile, sigcwele ngisho nasemakhaya kakhulukazi endaweni zabantu kodwa asibaswa, asisetshenziswa nasemasimini njengodo zothango, ekwakheni nakwezinye izinto asisetshenziswa ngokwemvelo, kuyilokho ke ukuthi sinemikhokha enjalo kodwa asisebenzi sisodwa.

Ichithamuzi liyisichitho esibi, uma nishaywe ngechithamuzi akubi kuhle ekhaya uyaphela nokuphela lowo muzi

Vakashela i www.khokhovula.co.za kuze uthole okuningi ngendaba zakomoya nokwelashwa ngokwesintu

+27726939085 and +27832924922 South Africa

Me again the great sangoma ‘The Great One’ Khokhovula Gundabaloyi

Any questions or needs? Please let me know, I (Khokhovula, traditional healer) am willing to help and or advise you.

Please contact me on +27730373093 / +27638111178 / +27638146291 / +27832924922. You can also send me an email: khokhovulakhokhovula@gmail.com.