Isichitho samaxoxo +2773 037 3093 / +2763 8111 178 / +2763 8146 291 / +2783 2924 922

Isichitho samaselesele/amaxoxo; Break up spell of the frogs

This kind of Isichitho is famous in Kwazulu Natal and Eastern Cape in South Africa; frogs all over and followed by contradictions. Family feuds, family fights, misunderstanding with couples and possibly abandoning one another, bad situations around a person and being unwanted in most of your times.

I don’t even want to mention killing them because if you do that they will come like the dead ones went to invite the others. The rotting and the smelling of those that die increase to the level of isichitho that you are already suffering; that is the way it is set.

If you are heavily attacked they even irritate you with their noise of the cry, in this cursing the couple loose sexual appetite and their feelings for each other is replaced by quarrels and contradictions that may even result in them parting ways.  During their bed or sex time one feels like it would be better doing it with someone else.

What I have just mentioned above leads to early climax and very low and boring sex drives, the main aim of this case is to break up this particular couple. With families it causes nothing other than irritation one by the other, killing them is still no solution but worsens the situation and the whole cursing, Isichitho samaselesele works that way, Find more about these things on www.khokhovula.co.za

Talk to Khokhovula Gundabaloyi about Isichith samaxoxo/curse breakup spell of frogs

Me your great sangoma ‘The Great One’ Khokhovula Gundabaloyi

Isichitho samaxoxo ngolimi lwesiZulu/Isichitho of frogs in Zulu language

Isicitho samaxoxo/amaselesele siningi kakhulu njalo sisetshenziswa kakhulu ngabantu behlaselana ngaso kakhulukazi KwaZulu Natal (KZN), e Mpuma koloni (Eastern Cape)  Ntshona Koloni (Western Cape). Angishongo ukuthi asikho nakwezinye izindawo kodwa ngithi siningi kakhulu kulezi engizishilo, sona sikhona umhlaba wonke.

Siyini Isichitho samaxoxo/amaselesele

Isichitho samaselele/amaxoxo siwuhlaselo ngokwemithi nemilingo ngabanamandla okwenza lokho beqonde ukwehlukanisa abazwanayo noma abathandanayo, Lesichitho sidala izingxabano kwabasondelene, senza umuntu nomuntu azizwe efuthekile, efuthelene ngaphandle kwesizatho esitheni.

Kwenzekani uma uhlaselwe ngesichitho samaselesele

Uma uhlaselwe ngesichitho samaselesele uye uzwe unolaka ma ulapha ekhaya, unyanyile ungafuni lutho, uzizwa udineka uzibuze ukuthi udinwa yini uswele kodwa ube udinekile. Uyafutheka ngempela uzizwe unenzondo ongayazi ibuya kuphi kodwa uma ungekho layikhaya uzizwe ukhululekile unguwe. Kuvamile ukuthi kugcwale namaselesele layikhaya ungabisazi ukuthi uvelelwa yini.

Ingabe kungasiqeda yini isichitho samaxoxo ukuwabulala?

Ukuwabulala lamaselesele/amaxoxo kuyasibanga lesisichitho samaxoxo ngoba ukunuka nokubola kwayo kuyasengeza lesichitho kusinikeze amakhulu lamandla. Abuye abemaningi ma uwabulele sengathi la afayo abe eyolanda amanye, lapho ke isichitho sisuke sesimi ngezangemuva izinyawo nengxabano zidlangile.

Kwenzekani ngemizwa kwabathandanayo umabehlaselwe yisichitho samaxoxo?

Uma nihlaselwe yisichitho samaselesele imizwa iyaphazamiseka, omunye uzwa omunye esebanda noma eseduma bese eyaqala ukulwenqena ucansi lwabo athi uma engaya ngaphandle afike alujabulele ucansi; siyingozi isichitho samaxoxo/samaselesele.

Khuluma no Khokhovula Gundabaloyi ngesichitho samaselesele/amaxoxo

+27726939085 and +27832924922 South Africa

 

 

Any questions or needs? Please let me know, I (Khokhovula, traditional healer) am willing to help and or advise you.

Please contact me on +27730373093 / +27638111178 / +27638146291 / +27832924922. You can also send me an email: khokhovulakhokhovula@gmail.com.