Isichitho somnenke/Isichith of snails +2773 037 3093 / +2763 8111 178 / +2763 8146 291 / +2783 2924 922

The glue fluids in the snail are used by some evil people to curse others with isichitho that make them disgusting and unwanted to those who matter to them.  You start to see your premises filled with snails even out side rainy season when snails are expected to be seen around.  In that situation there is a lot of irritation one by the other.

Some people use to sprinkle these snails with salt and sheep deep thinking they are killing its curse magic of ischitho but steel it remains because it is not only a germ or a bacteria but a magic curse and break up spell that needs only a spiritual solution by a powerful traditional healer, a spiritualist and a sangoma such as Khokhovula gundabaloyi.

Sometimes your body feels gluey, sticky, gummy, glutinous, viscous and possibly smelly, malodorous and stinking; in most cases your house will be filled by snails and thus you are attacked by Isichitho of snails or Isichitho somnenke.

Talk to Khokhovula Gundabaloyi about Isichitho somnenke/curse breakup spells of snails

For more about traditional and spiritual healing see www.khokhovula.co.za

Me the great sangoma ‘The Great One’ Khokhovula Gundabaloyi’

Isichitho somnenke ngolimi lwesiZulu/Isichitho somnenke in Zulu language

Siyini isichitho?

Isichitho yimithi noma imilingo enamandla okwehlukanisa abantu abathandanayo noma abaxhumene noma abahlangene ngokuthize okubahlanganisile okubagcina bendawonye benokuxhumana. Isichitho sidala kubo ukungaboni ngasolinye besebeyaphula isivumelwano sabo sokuba ndawonye ngengxabano bayekane, kuvame ukuba uhlangothi olulodwa oluhlaselekile besekuthi lo ohlushiwe agcine ehlupheke kakhulu ngoba engazi ukuthi lomunye wakhe ungenwe yini engasafuni  lutho ngaye kanti yisichitho, bayachithwa.

Siyini isichitho somnenke?

Isichitho somnenke yikuhlaseleka ngesichitho kusetshenziswa intsila zomnenke yilabo abazinzululwazi ngemithi nangemilingo yokuhlasela ngezichtho. Umnenke uphuma amanzi anambuzelayo anamfukayo anyanyekayo, ngalokho okuhlasela ngaloluhlobo lwesichitho usuke ehlose ukuthi unyanyeke koseduze nawe nakubantu mhlawumbe bonke. Kuvamile ukuthi uzithole ujuluka njalo uma uhlaselwe ngesichitho somnenke kanti abesifazana bavame ukuvuza nasocansi uma behlaselwe ngalesisichitho.

Kwenzekani uma uhlaselwe ngesichitho somnenke?

Uma uhlaselwe ngesichitho somnenke uthola sekugcwala iminenke endaweni yakho besekulandelwa yikunambuzela nokunamfuka komzimba kwesinye isikhathi uye uzwe sengathi kunuka umswakama endlini kanti kwesinye uyabakhona lomswakama ubonakale besekuthi kwamanye amacele endlu noma umuzi kube nokukhunta thizeni. Lapho ke omunye nomunye lapha ekhaya usuke senyanya omunye; bese ukuzwana, ukuzwisisana nokulalelna kuyancipha.

Isichitho somnenke

Khuluma no Khokhovula Gundabaloyi ngalesisichitho

+27726939085 and +27832924922 South Africa

Any questions or needs? Please let me know, I (Khokhovula, traditional healer) am willing to help and or advise you.

Please contact me on +27730373093 / +27638111178 / +27638146291 / +27832924922. You can also send me an email: khokhovulakhokhovula@gmail.com.