Mathithibala / Umathithibala the love spell bind +2773 037 3093 / +2763 8111 178 / +2763 8146 291 / +2783 2924 922

Thithibala means quiet, afraid and frightened; Mathithibala describes the formula for this kind of spell bind; Uthithibele/Uyathithibala; describes the one who is made to Thithibala, who is affected by the spell bind Mathithibala. This kind of a spell bind makes a person freeze like a chicken wet by the rains.

This formula works on both sides in relationships, it can be directed to the man or woman, it also can be used to anyone is it your boss at work or anyone one whom you want him/her to fear you whilst loving you, caring about you, favoring you, supports you but feeling afraid and terrified about your presence.

Umathithibala/Mathithibala is a love binding spell that makes someone engulfed with fear like he/she is seeing that person in the time he/she is doing something wrong. When he/she wants to do something wrong he/she become heavily traumatized, troubled, distressed and bothered like he is caught before he is even  caught

This person is behaving like there is something that always bothers him; he/she overly respect the one who used this Mathithibala on him. In the presence of the one who did Mathithibala on him this person is never kind of free because he/she has to abide by the fears and over respecting to this person.

Mathithibala is not only used on couples who want to bind one another for love in a relationship but it can be done to bosses and other people whom one would want to gain control of.  When one has to speak in a meeting or something no one queries because he is held by Mathithibala.

The magic in this mixture ‘Love binding formula Mathithibal’a’

Each and every unit of the ingredients in this formula has a name that is meaningful to the part it plays in the transformation of the energy to the spell in this love binding modus operandi (Method)

Gebeliweni and Mathithibala amongst many plants mixed here

Gebeliweni stands for shying away always and bowing your head down in respect and Mathithibala stands for those fears and overly respecting and being always careful and over care for no apparent reason and with utmost compliance; Intando ngoMathithibala. These herbs alone can not do this binding they need the other ones that I did not disclose; they are my formulas and my private property I render the service per need I don’t give the know how of the mixing. Thank you

For more of spiritual and traditional healing see www.khokhovula.co.za

Me your great healer and sangoma ‘The Great One’ Khokhovula Gundabaloyi

 

Umathithibala ngesizulu/umathihtibala in Zulu language

Intando ngoMathithibala

Le yinhlanganisela yemithi nokunye kwemvelo okuhlanganiswayo uma umutnu esebenza omunye umuntu ngokwendlela yemithi ukuze ahlale emengama kuyoyonke into, ahlale engaphezukwakhe. Lowo osetshenzwe ngalendlela. Uma kuyizithandani osetshenziwe uvele ashone phansi ahloniphe kuze kweqe, athithibale uthole engasazi nokuthi kumele enzeni.

Imithi efakwa lapha kukhona nogebeliweni neminye eminingi kakhulu engingeke ngayisho ngoba ngivikela ulwazi lwami, inhlanganisela zami nalobubuchule okumele ngibudlulisele kuphela kubantabami. Ugebeliweni kulenhlanganisela usuke emele ukuthi lomuntu ahale ebheke phansi ehloniphe ngokudlulele

Umathithibala usbenza ngokothando njengomuthi wothanto nentando kodwa uyadlulela nakwezinye izimo, kungaba semsebenzini wenzela abakuphethe, noma kwinhlangano thizeni abaholi bakuzwe bathobele wena babuye bakuthithibalele.

Kuningi ngokwelapha nge ndlela yesintu, ngemithi nangendlela yakomoya ungavakashela iwebsite lena www.khokhovula.co.za

+27726939085 and +27832924922 South Africa

 

Any questions or needs? Please let me know, I (Khokhovula, traditional healer) am willing to help and or advise you.

Please contact me on +27730373093 / +27638111178 / +27638146291 / +27832924922. You can also send me an email: khokhovulakhokhovula@gmail.com.